Đại lý Amarillo Gear Vietnam,Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm 1000A_250 Amarillo Gear Vietnam

Năm 1934, Amarillo Gear bắt đầu thiết kế và sản xuất bộ truyền động bánh răng góc vuông tạo hình răng côn xoắn ốc. Sản phẩm đã được phân bổ rộng rãi trên khắp thế giới, trở thành minh chứng cho khả năng và những cam đoan của chúng tôi về chất lượng.  Chúng tôi hiện đang cung cấp hàng loạt các giải pháp và lựa chọn tốt nhất về sản phẩm truyền động bơm góc vuông trên thế giới.

Các dòng sản phẩm nổi bật :

No.

Các bộ truyền động-  Amarillo Gear

1

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_250

2

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_340

3

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_430

4

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_580

5

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_720

6

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_870

7

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_960

8

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_1160

9

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1000A_1460

10

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_250

11

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_340

12

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_430

13

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_580

14

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_720

15

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_870

16

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_960

17

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_1160

18

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_1460

19

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1200_1760

20

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_250

21

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_340

22

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_430

23

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_580

24

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_720

25

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_870

26

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_960

27

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_1160

28

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_1460

29

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1500_1760

30

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_250

31

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_340

32

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_430

33

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_580

34

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_720

35

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_870

36

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_960

37

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 1800_1160

38

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_250

39

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_340

40

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_430

41

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_580

42

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_720

43

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_870

44

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_960

45

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2200_1160

46

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2600_250

47

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2600_340

48

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2600_430

49

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2600_580

50

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 2600_720

51

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3000_250

52

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3000_340

53

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3000_430

54

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3000_580

55

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3000_720

56

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3400_250

57

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3400_340

58

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3400_430

59

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3400_580

60

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3800_250

61

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3800_340

62

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3800_430

63

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 3800_580

64

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4200_250

65

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4200_340

66

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4200_430

67

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4200_580

68

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4600_250

69

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4600_340

70

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 4600_430

71

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5000_250

72

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5000_340

73

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5000_430

74

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5400_250

75

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5400_340

76

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5400_430

77

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5800_250

78

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5800_340

79

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 5800_430

80

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 6200_250

81

Bộ truyền động cho ổ bơm/ máy bơm-Pump drive model 6200_340

ANS là đại lý chính thức AMARILLO GEAR  Viet Nam cung cấp giải pháp đo lưu lượng, áp suất, hóa hơi Brooks Instrument tại Việt Nam